fa-IRen-US

Blog

ببینید تیم ما برای شما چه کاری می تواند انجام دهد؟

مطالعه اثر پلی آنيونيک سلولز(PAC )بر هرزروی گل حفاری

گل حفاری ساخته شده توسط جامدات چاه یا مواد سنگین بوده و گرانروزی زیاد دارند. فقط از اب برای رقیق کردن ان استفاده میکنند.

amir mirshafiei 0 736 Article rating: No rating
گل حفاری، سیالی با اهمیت در عملیات حفاری محسوب میشود و نقش عمدهای در تسریع یا به تاخیر انداختن آن دارد. گل
حفاری میتواند در زمان و هزینههای مربوط به حفاری نیز تاثیرگذار باشد. این سیال در سه نوع پایه گازی، پایه روغنی و پایه آبی
وجود دارد. به علت محدودیت های استفاده از انواع گل پایه گازی و پایه روغنی و همچنین با توجه به خصوصیات گلهای پایه آبی
از جمله سازگاری آنها با محیط زیست و آسان بودن کار با آنها، این نوع گلها بیشتر مورد توجه قرا میگیرند. جهت بهبود بخشیدن
خواص رئولوژیکی و افزایش دادن کارایی گلهای پایه آبی در زمینه کنترل کردن صافاب و پایداری حرارتی، تحقیقات مختلفی
انجام شد. سعی شد تا با استفاده از افزایههای گوناگون در گلهای پایه آبی، این مهم تحقق یابد و سیالی بهتر در عملیات حفاری
حاصل شود.

روشی سازگار با محیطزیست در تهیه ابرجاذب زیستی بر پایه کربوکسی متیل سلولز

اخیراً با پیشرفت تکنولوژی مواد تازه و جدیدی وارد بازار میشوند که کاربردهای گوناگونی داشته و نیازهای جوامع را در زمینه های کشاورزی، پزشکی، رهایش و کنترل دارو، صتایع آرایشی و بهداشتی، تصفیه پساب صنعتی و کنترل آدینده های زیست محیطی برآورده میکنند.

amir mirshafiei 0 777 Article rating: No rating


آلوده شدن محیط زیست توسط انتوالا آدینتده تا یکتی از مهمترین
دغدغه های دانشمندان عرصه محیط زیست در دهه اخیر است. پلیمرهای
آبدوست غیرقابل حل در آب با قابلیت جذب سطحی آدیندهها، یکی از
مواد نوین در کنترل و حذف آدیندهها محسوب میشوند. در این تحقیق،
پودر کربوکسی متیل سلولز ) CMC 82 درصتد و / ( دارای درصد خلوص 2
0 استفاده شد. هدف تولید یک ابرجتناب بته روشتی / درجه استخلاف 5
سازگار با محیط زیست و بتر پایه متواد زیستی بتود. ابتدا به من تور
نامحلولسازی پودر CMC ، بازههای گستردهای از دما و زمان آزموده شد
180 درجه سانتیگراد و بته ،125 ، که از آن میان ترکیب دماهای 165
60 و 45 دقیقته انتخاب شدند. ستمق، مقتدار ، ترتیب زمتان هتا ی 90
مشخصی از هر یک از شرایط اصلاح حرارتی توزین و با آب مخلوط شد و
،5 ،3/5 ،2 ،0/5 ،0/3 ،0/ عامل اتصالدهنده اسید سیتریک بتا مقتادیر 1
15 و 20 درصد نسبت به وزن پلیمتر بته نمونته هتا ی اصتلاح نشده ،10
شاهد و اصلاح حرارتی شده اضافه شد. در ادامه نمونه ها در شرایط
مشخص زمان و دما خشک شدند. نمونه های تولیدشده تحت آزمونها ی
کیسه چای، حساسیت یونی، جذب تحت بار، تغییر شکل و انتدازه گیتری
زمان تورم قرار گرفته و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که اناتام اصطلاح
حرارتی با موفقیت توانست نیاز به مصرف اتصالدهنده عرضی را برطرف
ساخته بهطوریکه حداکثر مقادیر جذب در کلیه آزمونهای مورد بررسی
در مقادیر اندک افزودن عامل اتصالدهنده عرضی مشاهده شد

تهیه نانوکریستال سلولز از آلفا سلولز و بهینه سازي شرایط ساخت آن

طی دو دهه اخیر، نانوکریستال سلولزبه عنوان ماده اي زیست تخریب پذیر و زیست سازگار به طور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته است.

amir mirshafiei 0 787 Article rating: No rating

گروه جدیدي از مواد سلولزي است که طی دو دهه اخیر در حوزههاي تحقیقاتی گوناگون کاربردهاي (CNC) نانوکریستال سلولز
وسیعی یافته است. این نانو ذرات اغلب از طریق هیدرولیز اسیدي ترکیبات سلولزي از قبیل چوب، پنبه، نشاسته و ... تهیه میشوند.
هدف اصلی این تحقیق، یافتن شرایط بهینه براي ساخت سوسپانسیون کلوئیدي پایدار در آب از نانوکریستال سلولز حاصل از آلفا
سلولز طی روشی با بازدهی بالا میباشد؛ بنابراین شرایط متفاوتی از دما و زمان واکنش براي هیدرولیز اسیدي انتخاب شد. درصد
بازده براي تمام سوسپانسیونهاي حاصل محاسبه گردید. ریختشناسی نانوکریستال سلولز تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ
مورد بررسی قرار گرفت و کریستالیته با استفاده از (ESEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی (TEM) الکترونی عبوري
اندازهگیري شد. نتایج نشان داد که بیشترین بازده نانوکریستال سلولز ( 88 درصد) در زمان 60 دقیقه و (XRD) پراش پرتو ایکس
35 نانومتر و کریستالیته بالا - دماي 60 درجه سانتیگراد بهدست آمد. بهطورکلی، کریستالهاي میلهاي شکل بهدستآمده با ابعاد 50
(92 درصد) از آلفا سلولز میتواند آن را به منبعی مناسب و رقابتی براي تولید نانوکریستال سلولز مورد نیاز صنایع مختلف مبدل سازد

بهینه سازی متغیرهای فرایندی تولید کربوکسی متیل سلولز از آلفاسلولز حاصل از لینتر پنبه با استفاده از روش پاسخ سطح

سلولز يک پلي ساكاريد طبيعي و پليمر خطي است كه توسط انرژی خورشيدی در گياهان مختلف توليد مي شود و به عنوان يک ساختار اصلي در ديواره سلولي گياهان عمل مي كنند.

amir mirshafiei 0 738 Article rating: No rating


كربوكسي متيل سلولز (CMC)يکي از مهمترين مشتقات سلولزی است كه به طور گسترده در صنن عت بنه عننوان امولسنيون ك نننده ،
تثبيت كننده، عامل پراكنده ساز، تغليض كننده و عامل ژل ساز استفاده مي شود. ماده خام اصلي برای توليد مشتقات سنلولز ی، از سنلولز
موجود در چوب و لينتر پنبه به دست مي آيد. در اين تحقيق، آلفاسلولز حاصل از لينتر پنبه برای توليد CMC استفاده شده است. فرايند
قليايي كردن با هيدروكسيد سديم برای استخراج سلولز از آلفاسلولز لينتر پنبه بکار گرفته شد و در ادامه CMC از سلولز توليد گرديد.
بهينه سازی شرايط واكنش با استفاده از روش پاسخ سطح (RSM )مطالعه شد. طرح آزمايش روش باكس بنکن بود كه شامل 3 فاكتور
)زمان واكنش، غلظت هيدروكسيد سديم و نسبت جرمي مونوكلرواستيک اسيد (MCA )به سلولز در فرايند اتری كردن( بنا سنه سنطح
مي باشد. بر اساس اين طراحي، مقادير بهينه متغيرهای مستقل شامل زمان واكنش، غلظت هيدروكسيد سديم و نسبت جرمي MCA بنه
7 بدست آمد كه در اين حالت مقادير / 47 % و 44 / 54 دقيقه، 95 / سلولز به ترتيب 93 DS 0 و / و ويسکوزيته نيز به ترتيب برابر 656 cP
6634/96 بود. برای تعيين مشخصات آلفاسلولز لينتر پنبه و محصولات توليدی، تبديل فوريه زير قرمز ( FTIR )نمونه های منتخب

بکارگیری تکنیک های نوین مهندسی تثبیت جهت افزايش كارآمدي تثبيت آنتي بادي بر روی سطح بستر های نیترو سلولز و نایلون برای استفاده در سامان ههاي تشخيصي

بسته به نوع بستر نوع پردازش ممکن است متفاوت باشد، همچنین اين امكان وجود دارد كه خواص فیزیک و شیمیایی بستر نظير خاصيت موئينگي، انعطا فپذيري، بارهای سطحی و غیره دچار تغییر شده و بر روی کیفیت تثبیت اثرات منفی بگذارد

amir mirshafiei 0 645 Article rating: 3.0
تثبيت بيومولكول ها بر روي بسترهاي مختلف به گونه اي كه خاصيت آن حفظ گردد و بازدهي افزايش يابد اساسي ترين
پي شنياز براي طراحي و ساخت حسگرهاي زيستي مي باشد. آنتي بادي ها از دسته مهم ترين مولكول هاي كارا براي نيل به اين منظور
مي باشد. اين مطالعه با هدف افزايش كار آمدي تثبيت آنت يبادي بر روي بسترهاي نيترو سلولز و نايلون انجام پذيرفت.
RSS
1234

Theme picker

قدرت گرفته از: آریا پورتال