فرآیند تولید آلفاسلولز

فرآیند تولید آلفاسلولز


به طور کلی فرآیند تولید در کارخانه لینترپاک به 2 بخش تقسیم میشود :1-فرآیند فیزیکی 2-فرآیند شیمیایی _ فرآیند فیزیکی شامل جداسازی اجسام خارجی مانند : خاک،تخم پنبه،سنگ،چوب می باشد که به 2 روش جداسازی خشک و جداسازی خیس به وسیله پیشرفته ترین دستگاه ها و به طور کاملا مکانیزه و اتوماتیک انجام میگیرد.
فرآیند شیمیایی هم به منظور تنظیم مشخصات شیمیایی اعم از رسیدن به ویسکوزیته مورد نظر،بالا بردن خلوص آلفا سلولز و از بین بردن لیگنین موجود در محصول انجام می پذیرد. فرآیند شیمیایی در 2 بخش انجام می پذیرد اولی آن پخت است که به وسیله سودا (هبدروکسید سدیم) و مواد شیمیایی دیگر از قبل آنتراکینون صورت میگیرد و بخش دوم آن شامل رنگ بری میشود که این عمل با استفاده از مواد گندزا از قبیل کلر،هیپوکلریت و ... انجام میشود .

قدرت گرفته از: آریا پورتال